sist oppdatert april 16, 2024

Personvern Eie

Vi bryr oss om dine personopplysninger du betror til oss. For å demonstrere vårt engasjement i beskyttelse av personopplysninger gir vi deg nøkkelfakta om hvordan vi håndterer behandling av personopplysninger mens i sammenheng med Sirqel Abonnementsprogram.

Vi overholder GDPR

GDPR er FORORDNING (EU) 2016/679 AV EUROPAPARLAMENTET OG -RÅDET av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger, og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen).

Sirqel Abonnementsprogram

Et abonnementsprogram hvor forbrukeren kan kjøpe på nettet (gjennom en spesiell plattform) med mulighet til å oppgradere det brukte produktet til et nytt etter en avtalt tidsperiode. Kjøpet finansieres av banken. Mer informasjon om vilkår og betingelser for kjøp og utkjøp finnes i vilkår og betingelser for Sirqel Abonnementsprogram. Behandlingsansvarlig og databehandler Behandlingsansvarlig for dine opplysninger er SIRQEL AS med registrert adresse på Lesterudkroken 21, 1350 Lommedalen, Norge; organisasjonsnummer 827-027-502, epostadresse: hello@sirqel.no – heretter «Behandlingsansvarlig» eller «vi», «oss», «vår»), og som selger av produktet og samtidig tjenesteleverandør for nettbutikken (vennligst se personvernerklæringen for nettbutikk).

Kontaktinformasjon for databeskyttelse: hello@sirqel.no.

Fairown Finance AB er et aksjeselskap stiftet i henhold til svensk lov, organisasjonsnummer 559216-1714, registrert adresse på c/o Amesto AccountHouse AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm, Sverige, (heretter «Fairown» eller «vi», «oss», «vår»), som tilbyr abonnementsplattform og relaterte tjenester. Fairown gjør det mulig for selgere å selge deres produkter ved å tilby abonnementsfinansiering til forbrukere.

Fairown er databehandler av dine personopplysninger som er gitt til oss for å utføre tjenester.

Du kan kontakte oss per e-post privacy@fairown.com. Våre kontaktopplysninger er også tilgjengelige på vår hjemmeside under «Kontakt», www.fairown.com.

Hva slags data behandler vi?

For å kunne tilby Sirqel Abonnementsprogram for deg, behandler vi (Sirqel som behandlingsansvarlig, Fairown som prosessor): Dine personopplysninger mens du bruker plattformen vår for å kjøpe og returnere et produkt (Fairown som «Prosessor»,) og dine personopplysninger som er nødvendige for lånesøknad.

Vi behandler dine personopplysninger, for eksempel: a) Fornavn og etternavn;

b) Personnummer

c) E-postadresse;

d) Telefonnummer;

e) Bosteds-/leveringsadresse.

Vi bruker disse personopplysninger til følgende formål:

● for å fullføre bestillinger og levere tjenester;

● for å behandle transaksjoner gjennom vårt nettsted (inkl. mottak av betalinger eller finansiering for kjøp du kan foreta gjennom vårt nettsted), og for å bistå i eventuelle henvendelser om transaksjonen din;

● for å analysere kundetrender;

● for å drive virksomheten vår, inkludert for interne formål som revisjon, dataanalyse og statistikk;

● formål og feilsøking for å hjelpe oss med å forbedre våre tjenester;

● for å bekrefte tidligere transaksjoner og avstemme utdrag eller fakturaer.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av opplysninger?

Vi behandler dine opplysninger enten på grunnlag av avtale (behandling er nødvendig for å oppfylle avtalte forpliktelser eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en avtale), eller når du har gitt oss ditt samtykke, eller pga. legitim interesse, dvs. å lever våre tjenester (art. 6 a) b) og f) i GDPR).

Vi behandler også dine opplysninger på vegne av banken for å bekrefte identiteten din før vi sender inn en lånesøknad.

Hvem utleverer vi dine opplysninger til?

Vi utleverer ikke noen av dine personopplysninger uten ditt samtykke. På plattformen vår gjør vi det mulig for deg å utlevere opplysningene dine til finansieringsinstitusjonen, som kontrollerer kredittverdigheten din.

Vi kan også være i en situasjon hvor vi er juridisk forpliktet til å utlevere noen eller alle dine personopplysninger, eller hvor vi med rimelighet mener at vi er forpliktet til. Dette kan være tilfeller hvor vi mottar en forespørsel fra myndighetene, eller hvis utlevering er nødvendig med hjemmel i lov eller forskrift. Vi kan også bli tvunget til å utlevere dine personopplysninger ved rettslig, voldgiftsmessig, administrativ eller på annen måte obligatorisk ordre eller dom. Når noe av det ovennevnte gjelder, foretar vi utleveringen, og det kan hende at vi har kanskje ikke har lov til å fortelle deg at dine personopplysninger har blitt utlevert.

Dine rettigheter

● Tilgang Du har rett til å bli informert om behandlingen av dine personopplysninger, inklusiv kilde til innsamling av dine opplysninger, formål med behandlingen og hvor lenge disse vil bli lagret.

● Retting Du har rett til å få tilgang til og endre dine personopplysninger.

● Rett til sletting (rett til å bli glemt) Du har rett til å kreve sletting av dine personopplysninger; vi forbeholder oss imidlertid retten til å nekte permanent sletting av en legitim årsak, spesielt, men ikke begrenset til, hvis nåværende forretningsforhold ennå ikke er fullført.

● Begrensning av behandling Du har rett til å kreve opphør av behandlingen av dine personopplysninger, eller begrense behandlingen av disse med hensyn til unntak som er angitt i art. 18 i GDPR.

● Portabilitet Hvis du trenger å eksportere/importere opplysninger, hjelper vi deg.

● Rett til å trekke tilbake samtykke Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger ved å sende oss en e-post.

● Rett til å protestere I tilfelle du ikke vil at vi skal søke om ditt samtykke for videre behandling, vennligst informer oss om dette ved å sende oss tilsvarende melding per e-post.

● Sende inn en klage Du har rett til å sende inn en klage til den aktuelle databeskyttelsesmyndigheten hvis du har bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Grenseoverskridende overføring

Vi behandler ikke noen av opplysningene dine utenfor EU eller EØS. Datasentrene vi bruker, eller underbehandlere, er EU-baserte.

Lagring av data

Fairown lagrer dine personopplysninger på servere til skybaserte tjenester for databasebehandling.

Oppbevaring

Vi beholder alle dine opplysninger så lenge forretningsforholdet varer, og i den tiden som trengs for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Endringer og oppdateringer til personvernerklæringen

Etter hvert som vi endrer oss fra tid til annen, forventes det også at disse retningslinjer for personvern blir endret. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjer for personvern når som helst, uansett årsak. Husk å sjekke våre retningslinjer for personvern på nettstedet.