sist oppdatert desember 12, 2023

Forsikringsvilkår

Personalsykler Norge AS («Personalsykler») har tegnet forsikring for sykkelen/elsykkelen (sykkelen) du har leid eller leaset. Sykkelen er forsikret i hele leieperioden, som er maksimalt 36 måneder. Personalsyklers forsikring gjelder når du som leietaker bruker sykkelen til privat bruk og bruk i tjenesten.

Forsikringen dekker tyveri, tap og skade på sykkelen inkludert tilbehør (heretter også kalt forsikret gjenstandt) som er rapportert til forsikringsforetaket i forbindelse med inngåelsen av leieavtalen. Deler som er fastmontert, f.eks. sal, lys og tilhørende sikkerhetslåser, regnes som forsikret tilbehør. Sykkelhjelmer, luftpumper, barneseter, speedometer m.m. regnes ikke som forsikret tilbehør.

Det er Personalsykler som er forsikringstaker for forsikringen, og du som leietaker kan melde eventuelle skader under forsikringen direkte til SIRQEL.

Din plikt til å overholde gjeldende sikkerhetsforskrifter 

Som leietaker plikter du å overholde og følge sikkerhetsforskriftene som gjelder for forsikringen i den tiden du bruker sykkelen. Gjennom dette informasjonsbladet vil du bli informert om disse. Ønsker du å lese de fullstendige forsikringsvilkårene som gjelder for Personalsyklers forsikringsavtale, kan de fås hos Personalsykler.

Hva Personalsyklers forsikring omfatter

Forsikringen kan gi erstatning ved:

 • innbrudd i en privat låst motorvogn eller i låste lokaler
 • tyveri
 • ran – det vil si at sykkelen blir tatt bort, skadet eller ødelagt gjennom bruk eller trussel om vold
 • brann, lyn, eksplosjoner
 • naturkrefter som f.eks. storm
 • tyveri av deler
 • fysisk skade
 • skade eller ødeleggelse av den forsikrede gjenstanden på grunn av at syklisten har vært involvert i en ulykke og/eller kollisjon
 • indirekte påvirkning av lynskader, kortslutning og overspenning i det eksterne strømnettet som oppstår under ladeprosessen
 • brannskader på motoren og elektriske deler.

Sikkerhetsforskrifter

Følgende sikkerhetsforskrifter gjelder for forsikringen. Personalsykler er ansvarlig for at den som kan disponere den forsikrede gjenstanden i henhold til leieavtalen mellom den ansatte (deg) og selskapet oppfyller vilkårene (inkludert at din bedrift og du som bruker følger og overholder gjeldende sikkerhetsforskrifter).

Forsikret gjenstand og tilbehør skal håndteres og vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger, disse sikkerhetsforskriftene og ellers håndteres slik at skade eller tap så langt som mulig forhindres.

Forsikret gjenstand skal alltid låses med FG godkjent sykkellås i en fast gjenstand som er forankret i bakken, for eksempel lyktestolpe, tre eller forankret sykkelstativ.

 • En rammelås tillates kun brukt i kombinasjon med en kjedelås. Dersom det benyttes en brukt sykkellås, skal det være en FG-godkjent lås som fortsatt er sikret. Sykkellåsen skal kobles til sykkelrammen. Dette gjelder også dersom den forsikrede gjenstanden er parkert i et ulåst om, for eksempel en felles kjeller som er ulåst.
 • Forsikret gjenstand må ikke etterlates ulåst eller låst feil i henhold til forsikringsvilkårene.
 • Forsikret gjenstand må oppbevares i et låst rom eller låses inn i en fast gjenstand som er forankret i bakken når den parkeres om natten og eller hvis den på annen måte blir stående uten tilsyn.
 • Forsikret gjenstand må ikke etterlates på sykkelstativet som hører til bilen (for eksempel på taket eller ved hengerfestet) uten å være låst inn i bilen med FG godkjent lås.
 • Forsikret gjenstand må ikke etterlates i et ulåst motorkjøretøy.
 • Batteriet må tas med ved parkering av elsykkel.

For at full erstatning skal ytes, må Personalsykler, din bedrift og/eller du være varsom og håndtere den forsikrede gjenstanden slik at tyveri og skade så langt det er mulig forhindres. Ved brudd på ovennvente sikkerhetsforskrifter kan erstatningen reduseres. Normal reduksjon er 50 %.

Størrelsen på reduksjonen avhenger av omstendighetene, bl.a. uaktsomhetens art og betydning for skaden og gjenstandens verdi.

Ved grov uaktsomhet eller forsett kan forsikringsforetakets ansvar settes ned eller falle helt bort (som for eksempel å la sykkelen stå helt ulåst). Hvis du bryter sikkerhetsforskriftene kan du bli erstatningspliktig overfor Personalsykler og/eller SIRQEL etter det som følger av din leieavtale.

Egenandel

Egenandel er NOK 3000,-

Dersom Sykkelen eller Elsykkelen som erstattet den forsikrede gjenstanden blir stjålet etter første tyveri, gjelder en egenandel tilsvarende 25% av erstatningsbeløpet.

Skade skal meldes til SIRQEL:

E-post: hello@sirqel.no

Ved melding av skade skal det også opplyses om den forsikrede gjenstanden også er forsikret i annet forsikringsforetak, f.eks. gjennom et hjemforsikringsselskap.

Ved tyveri eller tap av den forsikrede gjenstanden skal politianmeldelse vedlegges skademeldingen.

Ved skader forårsaket av indirekte påvirkning i form av lynskader, kortslutning eller overspenning i eksternt strømnett under ladeprosessen, skal det på forespørsel fremlegge dokumentasjon for dette, f.eks. fra selskapet eller ditt strømselskap.

Informasjon om forsikringsforetaket

Forsikringen leveres av forsikringsforetaket AmTrust International Underwriters DAC, org.nr. 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AmTrust International Underwriters DAC er under tilsyn av Central Bank of Ireland. Denne informasjonen kan sjekkes på www.registers.centralbank.ie. Foretaket representert i Sverige av sin generalagent AmTrust Nordic AB, org.nr. 556671-5677, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, telefon +46 8 440 38 00